Nabór do II etapu projektu Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle –  etap II”, którego celem jest optymalne dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Poszukujemy pań, które zostaną przygotowane do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest spełnianie wymogów dla członków komisji egzaminacyjnej określonych w par. 3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2017 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 ze zm.) tj. posiadanie;

  1. wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego i tytułu mistrza w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletniego okresu wykonywania zawodu, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
  2. wykształcenia co najmniej średniego i tytułu technika w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletniego okresu wykonywania zawodu, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika,
  3. członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  4. uzyskanie rekomendacji izby rzemieślniczej  na członka komisji egzaminacyjnej czeladniczej lub  mistrzowskiej ze wskazaniem zawodu.

TERMIN SZKOLENIA
21-22.03.2019 r.

MIEJSCE
Poznań

Zakwalifikowane kandydatki wezmą udział w szkoleniu oraz uzyskają zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art.3 ust. 3 pkt. 7 ustawy o rzemiośle. Celem szkolenia jest  dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu procesu walidacji związanej z kwalifikacjami czeladnika i mistrza (dotyczy różnych zawodów).

Dokonując wyboru osób na szkolenia należy kierować się listą zawodów zamieszczoną w załączonej tabeli.

Informujemy, też, że  projekt nie przewiduje zwrotu kosztów podróży uczestniczek.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w oparciu o Regulamin oraz z wykorzystaniem Formularza.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 27.02.2018 r.

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać na adres: lewicka@zrp.pl lub Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, fax.22 50 44 230.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.