Przegląd Oświatowy: Szkoły pozytywnego wyboru

„O projektowanych zmianach w kształceniu zawodowym mówi Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN.”

„- Jakie zmiany w kształceniu zawodowym są konieczne?”

„W 2008 roku został powołany przez ministra edukacji narodowej Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia, w skład którego weszli: przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów, przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji branżowych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele środowisk samorządowych i oświatowych. Przedstawicielem związku zawodowego „Solidarność” był pan Krzysztof Jędrzejczyk. To reprezentatywne forum przez ponad rok pracowało nad przygotowaniem koncepcji zmian w kształceniu zawodowym, która uwzględniałaby zarówno potrzeby edukacyjne młodzieży, jak też potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy. Zespół wypracowywał propozycje zmian systemowych i programowych w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego. Obecnie, na podstawie tych propozycji, w resorcie edukacji trwają prace nad przygotowaniem koncepcji rozwiązań reformatorskich i modernizacyjnych. W pierwszym półroczu 2010 r. propozycje rozwiązań zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym i środowiskowym, a ostateczny kształt projektów reformatorskich będzie uwzględniał wyniki tych konsultacji” – mówi Ewa Konikowska-Kruk.

Więcej: vulcan.edu.pl
1.01.2010