Portal portfel.pl: Związek Rzemiosła Polskiego w liście do Waldemara Pawlaka

„Badania przeprowadzone przez organizację wskazują, że niekorzystna sytuacja finansowa wynika z kryzysu ekonomicznego, który dotarł do tej grupy przedsiębiorstw z opóźnieniem.”

„Ponad połowę małych i mikro przedsiębiorców dotyka problem związany ze spadkiem zamówień, rosnącymi kosztami funkcjonowania firmy (wzrost opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wysokie podatki od nieruchomości, czynsze za lokale) oraz napływ towarów niskiej jakości z rynków wschodnich. W konsekwencji duża cześć zakładów, zwłaszcza usługowych, musi likwidować swoją działalność lub przenosić ją na peryferie, z czym wiąże się utrudniony dostęp mieszkańców do usług i utrata klientów. Organizacja zwraca również uwagę na utrudnienia biurokratyczne towarzyszące załatwianiu przez przedsiębiorców spraw urzędowych (np. potrzeba składania wciąż nowych pełnomocnictw oraz planowane ograniczenia odliczeń VAT dla niektórych kategorii samochodów).”

„ZRP postuluje o wprowadzenie zmian. Głownie chodzi tu o uniemożliwienie niemal dowolnego podnoszenia wysokości opłat z tytułu użytkowania gruntów przez samorządy, a także uproszczenie procedur uzyskiwania dofinansowania unijnego i stworzenie ogólnopolskiego systemu umożliwiającego pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój działalności dzięki funduszom pożyczkowym. Organizacja sygnalizuje, że ignorowanie tych kwestii przyczyni się do znacznego osłabienia sektora MŚP.”

Więcej: portfel.pl
01.09.2010
LINK