Odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na stanowisko Zespołu ds. funduszy europejskich RDS z dnia 19 marca 2021 r. do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odniosło się do stanowiska strony pracowników i pracodawców Zespołu ds. funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 marca 2021 r. do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Strona rządowa poinformowała m.in., że w odniesieniu do uwagi na temat likwidacji rezerwy dla programów regionalnych oraz jej podzielenia wg. obiektywnych kryteriów „na ostateczną treść Umowy Partnerstwa oraz na podział rezerwy będą miały wpływ negocjacje kontraktu programowego prowadzone przez ministra ds. rozwoju regionalnego z zarządem każdego województwa. (…) w nowej perspektywie finansowej chcieliśmy w większym stopniu skoordynować inicjatywy wynikające ze strategii województw, z działaniami w poszczególnych regionach, które wynikają z krajowych dokumentów strategicznych, gdyż rozwój regionów to wspólna sprawa rządu i samorządu. To podejście pozwoli w naszej ocenie na ,maksymalizację efektów inwestycji finansowanych z funduszy europejskich. Kluczowe będzie tu zapewnienie, aby środki zostały podzielone sprawiedliwie, co nie oznacza jednak, że po równo.”

Odnośnie uwag dotyczących rynku pracy i edukacji uzyskaliśmy informację, że „koncentracja terytorialna w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu dokonuje się poprzez wsparcie obszarów strategicznej interwencji wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”. Zdaniem strony rządowej partnerzy społeczni są i będą zarówno beneficjentami interwencji Umowy Partnerstwa, jak i odbiorcami wielu działań.

Pełna treść stanowiska POBIERZ