Warsztaty Instytucji Zarządzającej PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

11 maja 2021 r. odbyły się w formie wideokonferencji warsztaty zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Przedmiotem warsztatów było omówienie projektu sprawozdania z wdrażania Programu w 2020 r., które w czerwcu powinien zatwierdzić Komitet Monitorujący. ZRP reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski i Pani Renata Lewicka z Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentował najważniejsze elementy projektu sprawozdania z realizacji programu w ubiegłym roku, w tym dane na temat uczestników projektów oraz alokacji, kontraktacji i zadeklarowanych wydatków w ramach poszczególnych osi priorytetowych tego programu. Ponadto zaprezentowano wybrane efekty podjętych działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii w 2020 r.