Nabór wniosków w ramach Działania 1.7 RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013, od 30 listopada 2010 r. rozpoczyna dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”.

Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru, zarówno w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, jak i na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w załączniku: Działanie 1.7.1. oraz Działanie 1.7.2.