Ministerstwo Pracy zainteresowane propozycjami ZRP

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie oceniło opracowany przez Związek Rzemiosła Polskiego zbiór propozycji legislacyjnych wykonanych w ramach Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce”.

Propozycje przedstawione przez ZRP zmierzają do wzmocnienia pozycji pracodawcy w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, a proponowane zamiany dotyczą m.in. ustawy o systemie oświaty, ustawy o rzemiośle, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Treść pisma MPiPS w załączniku