Mikroprzedsiębiorcy będą objęci prawem do ochrony konsumenckiej

Zgodnie z postulatem Rzecznika MŚP korzystne dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG zmiany w zakresie ochrony konsumenckiej wejdą w życie już 1 czerwca 2020 r. To efekt starań Rzecznika MŚP, który od początku 2019 roku propagował zmiany w tym zakresie. W dniu 31 lipca 2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495), zwana potocznie „ustawą deregulacyjną”.

W pierwotnym założeniu projekt zakładał pełne objęcie ochroną konsumencką przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, czyli będących osobami fizycznymi, poprzez zmiany w definicji konsumenta zawartej w Kodeksie cywilnym. Zaznaczenia wymaga, że ochrona ta miała dotyczyć wyłącznie czynności prawnych nieposiadających dla takich przedsiębiorców charakteru zawodowego, czyli w zakresie, w którym nie są specjalistami.

 Ostatecznie przyjęte regulacje nie zakładają zmiany definicji konsumenta, natomiast rozciągają ochronę konsumencką na przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i obejmują:

  • Zakaz stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
  • Wzmocnioną ochronę z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  • Przyznanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Rzecznik MŚP już w lutym 2019 r. podczas III Posiedzenia Rady Przedsiębiorców postulował rozszerzenie ochrony quasi-konsumenckiej na osoby fizyczne, będące mikroprzedsiębiorcami. Następnie, od marca do czerwca 2019 r., popierał i zgłaszał swoje postulaty w ramach procesu konsultacji projektu ustawy deregulacyjnej.

Co do zasady ustawa deregulacyjna weszła w życie 1 stycznia 2020 r., natomiast na mocy przepisu odrębnego zmiany związane z ochroną konsumencką przedsiębiorców wejdą w życie 1 czerwca 2020 r. i będą dotyczyć umów zawartych po tej dacie.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP