Kształcenie zawodowe w rzemiośle a zwolnienie od VAT

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się po ostatniej nowelizacji ustawy o VAT Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do Ministra Finansów z zapytaniem o wyjaśnienie nowego stanu prawnego, w którym znalazły się nasze organizacje. Wątpliwości związane są z zakresem możliwości stosowania zwolnienia od VAT dla wszystkich usług kształcenia zawodowego wykonywanych przez organizacje rzemiosła.

Od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z podatku VAT zostały usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zwolnieniem objęto również szkolenia świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Oczywiście wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Z kolei ustawa o rzemiośle, jako jedno z najważniejszych działań, organizacji rzemiosła wymienia uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu zawodowego w rzemiośle. Realizując te zobowiązania – organizacje rzemiosła zajmują się różnymi elementami kształcenia zawodowego, m.in.: przeprowadzają egzaminy zawodowe, organizują kursy przygotowawcze do egzaminów, kursy pedagogiczne, szkolenia zawodowe oraz sprawują nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów młodocianych.

ZRP w piśmie do Ministerstwa Finansów zdecydowanie opowiada się za przyznaniem zwolnienia od VAT dla usług kształcenia zawodowego wykonywanych przez organizacje rzemiosła. Obowiązujące prawo przewiduje bowiem, równoległe funkcjonowanie dwóch form kształcenia zawodowego i uzyskiwania tytułów zawodowych (szkolny i pozaszkolny), które kończą się równoprawnymi egzaminami. Systemy te nawzajem się uzupełniają.

Równoprawność tytułów czeladnika lub mistrza uzyskanych w wyniku zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej z tytułami zawodowymi lub tytułami mistrza nadanymi przez kuratoria i okręgowe komisje egzaminacyjne potwierdzona została przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej. Jeśli różne formy kształcenia prowadzą do egzaminów, których skutki są równorzędne, to konsekwentnie należy uznać i równoprawność obydwu trybów kształcenia, a także egzaminowania. Obydwa w takim razie wypełniają warunki zwolnienia podatku VAT, o którym mówi ustawa.

Więcej informacji w załączniku