Konsultacje społeczne dokumentacji konkursowej: Dostępność – szansą na rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 PO WER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących – „Dostępność  – szansą na rozwój” – konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20

Uwagi można przesyłać w terminie od 16 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres  szymon_kurek@parp.gov.pl

Załączniki o nr 1-9 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020″, uchwałą Komitetu Monitorującego zatwierdzającą kryteria wyboru projektów.

Więcej na: https://bit.ly/34C9yGB