Konkurs „Dobre praktyki EFS 2010”

1 marca 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska ogłosiła IV edycję konkursu „Dobre praktyki EFS 2010” dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Opisy zrealizowanych projektów należy przesłać do 30 kwietnia 2010 r.

Celem konkursu jest promowanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i pokazanie, w jaki sposób pieniądze unijne trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. W tym roku szczególna uwaga zostanie zwrócona na zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań i praktyk stosowanych przez projektodawców w zakresie zasady równości szans płci w Programie Kapitał Ludzki.

Do konkursu mogą przystąpić projektodawcy realizujący projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Projekty zgłoszone do konkursu mogą być projektami zakończonymi lub projektami w trakcie realizacji, przy czym stopień ich realizacji na dzień zgłoszenia do konkursu musi wynosić co najmniej 40% postępu finansowego oraz co najmniej 40% postępu rzeczowego, przy czym wymóg ten dotyczy środków wydatkowanych. W przypadku projektów szkoleniowych wymóg osiągnięcia co najmniej 40% postępu rzeczowego dotyczy spełnienia jednego z kryteriów: liczby przeprowadzanych szkoleń lub liczby przeszkolonych uczestników projektu.

Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu więcej niż jeden projekt. Każdy projekt jest zgłaszany odrębnie i podlega indywidualnej ocenie. Dla każdego projektu należy wypełnić odrębny formularz zgłoszenia do konkursu.

Wszyscy projektodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o przesłanie opisów realizowanych projektów wraz z dodatkowymi materiałami, w tym materiałami multimedialnymi oraz innymi materiałami wypracowanymi w ramach projektów do 30 kwietnia 2010 r.

Kontakt w sprawie konkursu:
Małgorzata Makowska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel.: (022) 330 32 00, faks: (022) 330 30 31
e-mail: malgorzata.makowska@mrr.gov.pl
www.efs.gov.pl