Kodeks pracy bez zmian w Senacie

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Ta tzw. ustawa rodzinna upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem i ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne.

Nowelizacja włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego  i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Nowe przepisy umożliwią rodzicom korzystanie z urlopów rodzicielskich i wychowawczych do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również na początku nauki w szkole. Ułatwienia dotyczyć będą rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą. Będą oni mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem.

W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a nie – jak obecnie – w pierwszym roku życia. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach.