Katalog spraw dedykowanych Ministerstwu Rozwoju przez rzemiosło

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował katalog spraw, głównie z obszaru prawa gospodarczego, dedykowanych przez rzemiosło Ministerstwu Rozwoju. To efekt listopadowego spotkania organizacji przedsiębiorców z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz.

Zabierając głos w dyskusji o budżecie państwa na 2020 rok  ZRP zwracał uwagę, że jest to budżet prostej kontynuacji dotychczasowej strategii finansowej bazującej na polityce dochodowo-podatkowej, która od czterech lat w zasadzie nie podlega znaczącej modernizacji.

Zasadniczą tezę zaprezentowaną wówczas w stanowisku ZRP do projektu przyszłorocznego budżetu można zreasumować następująco: Rząd realizuje politykę budowania dobrobytu konsumpcyjnego kosztem redukowania potencjału finansowego przedsiębiorstw, co prowadzi do dramatycznego ograniczania bazy finansowej inwestycji prywatnych. Tym samym przejadane są zasoby finansowe gospodarki krajowej, co dalej do prowadzi do ograniczenia dobrobytu w perspektywie długookresowej.

Zgłaszane od wielu lat przez Pracodawców postulaty potrzeby oddziaływania Rządu na zmianę struktury czynników wzrostu PKB w kierunku zwiększenia znaczenia inwestycji i eksportu netto w dalszym ciągu pozostają w sferze postulatywnej.

Kolejne lata realizacji strategii  bazującej na uszczelnianiu systemu podatkowego i dynamicznym pobudzaniu  popytu wewnętrznego, głównie poprzez wzrost dochodów gospodarstw domowych –  prowadziły do oddalania się realiów makroekonomicznych od akceptowalnych punktów równowagi. Zdaniem ZRP rok 2020 będzie z tego punktu widzenia rokiem szczególnym, bowiem wiele przesłanek wskazuje na to, że skala naruszenia równowagi w tych obszarach może osiągnąć poziom krytyczny.

Uważamy, że w okresach słabnącej koniunktury polityka gospodarcza państwa, w tym finansowa, powinna być ukierunkowana na podtrzymywanie aktywności gospodarczej przedsiębiorców i ograniczanie skali ryzyk i niepewności. Zapowiedź polityki koncentrującej się na zaostrzaniu działalności fiskalnej stoi w sprzeczności z tymi obiektywnymi postulatami.

Deklarowana niedawno przez rządzących radykalna zmiana strategii kształtowania poziomu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w latach 2020-2023 i jego wzrost w tym okresie o blisko 80 % doprowadzi do drenażu finansów przedsiębiorstw oraz wzrostu szarej strefy i drastycznie ograniczy działalność rzemieślniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym katalogiem: https://bit.ly/2LHrHMU

List przewodni: https://bit.ly/348hAqv