Gazeta Prawna: Kontrola w firmie tylko przez dwa tygodnie

„Inspektorzy skontrolują tylko czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontroler okaże przedsiębiorcy legitymację służbową inspektora i odpowiednie upoważnienie. Inspektorzy muszą poinformować kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach”.

„Firmy kontroluje ponad 40 różnego rodzaju inspekcji, a kompetencje i zadania każdej z nich regulują odrębne przepisy. Przewidziany w nich sposób prowadzenia kontroli często różni się od uregulowań zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Uporządkowanie ujednolicenia zasad kontrolowania firm działających w różnych branżach przewiduje drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wymagał on będzie zmiany 52 ustaw. Projekt nowelizacji Ministerstwo Gospodarki zamierza już wkrótce przedstawić rządowi”.

„JERZY BARTNIK
„Uregulowanie to jest potrzebne, bo coraz częściej zauważa się brak odpowiedzialności urzędników za decyzje. Ma ono ograniczyć podejmowanie czynności kontrolnych z naruszeniem takich zasad, jak: nie podejmowanie czynności podczas nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wskazanej, nieprowadzenie jednocześnie więcej niż jednej kontroli oraz nieprzekraczanie okresu trwania wszystkich kontroli tego samego organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym”.

Gazeta Prawna
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
10.10.2008