Związek Rzemiosła Polskiego o projekcie założeń ustawy o lobbingu

Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie ocenia proponowane rozwiązania w przygotowywanej ustawie o lobbingu.

 

ZRP rozumie potrzebę zapewnienia transparentności, jawności i eliminacji korupcji w procesie stanowienia prawa, jednak proponowana w projekcie nieproporcjonalność uprawnień lobbystów skutkować będzie ograniczeniem udziału społeczeństwa i różnych grup zawodowych w oddziaływaniu na kształt polityki i rozwój kraju.

 

Projekt został przygotowany nie tylko w oderwaniu od założeń reformy stosowania prawa, ale też bez uwzględnienia zasad konsultacji prowadzonych przy przygotowywaniu dokumentów rządowych. Proponowany zakres działalności lobbingowej zdecydowanie ograniczający uprawnienia lobbysty niezawodowego, przy jednoczesnym zbiurokratyzowaniu samego pojęcia lobbingu,  nasuwają obawę, że konsultacje społeczne zostaną zmarginalizowane i sprowadza się do oddziaływania zawodowych grup lobbingowych.

Z projektu założeń można wnioskować, że organizacje przedsiębiorców chcące uczestniczyć w procesach stanowienia prawa w obszarze ich działania będą stanowiły tzw. grupę lobbystów niezawodowych.

Wobec roli jaką pełnią organizacje przedsiębiorców w procesie stanowienia prawa współpracując z właściwymi organami państwa nad kształtem polityki sprzyjającej rozwojowi sprzeciwiamy się, aby w tym działaniu traktować te organizacje jako lobbystów niezawodowych, a więc z ograniczonymi uprawnieniami w procesie tworzenia prawa.

Zdaniem ZRP, w przepisach regulujących lobbing należały wyraźnie odróżnić lobbing prowadzony zawodowo od reprezentowania interesów przedsiębiorców w dialogu społecznym i konsultacjach prowadzonych między organami władzy i organizacjami przedsiębiorców zachowując dotychczasowe uprawnienia organizacji do reprezentowania opinii i stanowisk w sejmie i innych formach dialogu społecznego.

Pełna treść opinii w załączniku