Związek Rzemiosła Polskiego o projekcie Krajowego Programu Reform

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do projektu Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020.

Projekt KPR został skonstruowany w oparciu o logikę przyjętą dla Strategii Europa 2020, tj. „wizję społecznej gospodarki rynkowej XXI wieku”. Program Reform ma być jednak nie tylko narzędziem realizacji tej strategii, lecz instrumentem, który – uwzględniając polską specyfikę i wyzwania – odpowiada na krajowe bariery wzrostu i jednocześnie przyczynia się do realizacji wspólnych, unijnych celów, w tym wzmocnienia pozycji UE na świecie.

Krajowy Program Reform zakłada, że w ramach „odrabiania zaległości rozwojowych Polski” zmniejszony zostanie dystans infrastrukturalny w transporcie, energetyce i telekomunikacji. Powinna też podnosić się jakość stanowionego prawa i usług świadczonych przez administrację publiczną.

Zdaniem ZRP autorzy KPR zapominają jednak, że Strategia Europa 2020 – na bazie której stworzono Krajowy Program Reform – wyraża potrzeby przede wszystkim tych krajów UE, które weszły na etap postindustrialny. Polska wciąż jednak do tej grupy nie należy. Mechaniczne przenoszenie założeń Strategii Europa 2020 na grunt polski oznacza zakonserwowanie służebnej roli polskiej gospodarki wobec gospodarek rozwiniętych. Co więcej, projekt KPR uwzględniając wzrost kosztów wytworzenia produktu finalnego w Polsce nie uwzględnia konieczności budowy podstawy każdej gospodarki postindustrialnej, czyli centrów kapitału. Skutkiem tego Polska z czasem stanie się wyłącznie rezerwuarem siły roboczej, podporządkowanym i uzależnionym od potrzeb centrów kapitału znajdującego się poza jej granicami.

Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego nie może zaakceptować formuły przedstawionego planu realizacji Strategii Europa 2020 w Polsce. Zdaniem ZRP, tak sformułowany program nie służy odrabianiu zaległości rozwojowych i budowaniu nowych przewag konkurencyjnych.

Pełny tekst stanowiska w załączeniu.