IV Forum doradztwa zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy działające przy Kujawsko-Pomorskiej  Izbie  Rzemiosła i Przedsiębiorczości zorganizowało w kwietniu 2011 r. IV Forum Doradztwa Zawodowego pt. „Orientacja zawodowa i wybór zawodu – narzędzia do rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów”.

W spotkaniu uczestniczyli ludzie, na co dzień zajmujący się przygotowaniem uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Pierwsza część obrad miała charakter informacyjny, dotyczący głównie planowanych zmian
w ustawie o systemie oświaty pod kątem zmian, jakie obejmą szkoły i samych uczniów.

Podczas Forum zasugerowano zmiany związane z wzbogaceniem systemu poradnictwa i doradztwa zawodowego z Polsce,  narzędzi służących do badania predyspozycji zawodowych uczniów oraz metody diagnozowania preferencji zawodowych.

Mariusz Błażko, ekspert z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, podkreślił znaczenie trafionego wyboru przyszłego zawodu jako ważnego  kroku w życiu młodego człowieka. Podjęcie tej decyzji powinno się odbywać przy fachowej pomocy doradcy.

Kolejny blok informacyjny dotyczył wymiany doświadczeń i wizyt studyjnych dla doradców  zawodowych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Anna Kowalczyk, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy przybliżyła uczestnikom Forum założeniami Programu Leonardo da Vinci jako jednego z sektorowych programów Unii Europejskiej. Program propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Wymiany zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenia i szkolenie zawodowe maja pomóc w poprawie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań.