ZUS zaprasza do korzystania z nowego PŁATNIKA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił od 30 listopada nową wersję programu PŁATNIK 9.01.001.
 

W oprogramowaniu dostępna jest funkcjonalność związana wyłącznie z:
•    przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101) (za wyjątkiem Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej),
•    stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem,
•    weryfikacją i aktualizacją komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe),
•    mechanizmami wysyłki dokumentów.
 

Funkcjonalności związane z weryfikacją prawidłowości wypełnienia dokumentów w oparciu o dane zaewidencjonowane w ZUS będą udostępniane sukcesywnie w 2014r.
 

Wraz z oprogramowaniem klienci ZUS otrzymają do dyspozycji szkolenie elektroniczne oraz poradnik „Zmiany w programie PŁATNIK”, które będą wsparciem przy uruchamianiu nowego oprogramowania.
Więcej: LINK