ZRP uczestnikiem warsztatów „Europejski Fundusz Społeczny – wskaźniki” w Brukseli

 Warsztaty, które 7 czerwca 2018 odbyły się w Brukseli, zorganizowała Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej oraz sekretariat Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele instytucji zarządzających programami EFS  w poszczególnych krajach członkowskich UE oraz reprezentacja Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawicielem Związku Rzemiosła Polskiego był Norbert Pruszanowski – zastępca członka Komitetu EFS ze strony polskich pracodawców.

Program warsztatu obejmował następujące zagadnienia:

  • omówienie systemu monitorowania i ewaluacji na bazie przepisów dotyczących rozporządzenia w sprawie EFS+ po 2020 roku,
  • omówienie definicji wskaźników i ich wykorzystania do programowania i raportowania,
  • omówienie przepisów dot . korzystania z rejestrów administracyjnych i możliwości korzystania z wiarygodnych danych szacunkowych,
  • omówienie kwestii związanych z częstotliwością raportowania danych strukturalnych i okresu ich usuwania,
  • omówienie przepisów dot. monitorowania wsparcia.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami nowy system monitorowania  i ewaluacji programów EFS będzie uproszczony w stosunku   do obecnie funkcjonujących rozwiązań. Planowane jest m.in. zlikwidowanie tzw. ewaluacji ex-ante ( wyjątek w tym zakresie będą stanowić jedynie  tzw. instrumenty finansowe ) oraz likwidacja tzw. rezerwy wykonania. Uproszczenia dotyczyć będą także ilości zbieranych danych osobowych od uczestników projektów EFS, co jest ściśle powiązane z wejściem w życie rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego o danych osobowych  ( RODO ).

Niestety, obok uproszczeń, system zawierać będzie także pewne utrudnienia, jak choćby konieczność składania co dwa miesiące raportów do Komisji Europejskiej, przez instytucje zarządzające programami EFS. Duże kontrowersje i szereg wątpliwości uczestników wzbudziła proponowana przez Komisję Europejską definicja „uczestnika projektu” , którym ma być „wyłącznie osoba fizyczna odnosząca korzyści z danego działania, nie otrzymująca wsparcia finansowego z funduszu EFS”