ZRP przeciwko zmianie definicji MŚP

 

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał informację od Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) z siedzibą w Brukseli, której jest członkiem, że Rada Europy planuje wprowadzić do porządku obrad propozycję zmiany definicji MŚP, polegającą na zwiększenia progu zatrudnienia do 500 pracowników. Jak zaznaczono w stanowisku UEAPME, organizacja ta nie akceptuje wprowadzenia rozwiązań idących w kierunku rozszerzenia definicji MŚP. Sprzeciw wobec tej propozycji wyraziły równocześnie wszystkie organizacje skupione w UEAPME.

Związek Rzemiosła Polskiego podziela stanowisko UEAPME w tej kwestii. Objęcie definicją MŚP przedsiębiorstw o większym stanie zatrudnienia, niż jest to obecnie będzie stanowiło przeszkodę w wypracowywaniu instrumentów służących wzrostowi i rozwojowi MŚP. Pogląd ten Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Ministerstwu Gospodarki w marcu 2008 w toku konsultacji niektórych problemów dotyczących dostosowywania legislacji do potrzeb MŚP, a zawartych w kwestionariuszu o zapisach i założeniach Small Business Act. Związek zwrócił wówczas uwagę, że definicja MŚP, a zwłaszcza uwzględnienie w niej mikroprzedsiębiorstw, które stanowią ponad 90% spośród MŚP we wszystkich gospodarkach Unii pozwala na wypracowanie instrumentów rozwojowych i narzędzi wsparcia stosownie do specyfiki firm składających się na ten sektor. Rozszerzenie definicji i włącznie do niej przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych, to objęcie prawie wszystkich firm w gospodarce regulacjami MSP. Osłabiłoby to oddziaływanie środków przeznaczonych dla MSP na promowanie i wsparcie mikroprzedsiębiorstw.

Więcej informacji w załączniku