ZRP o ograniczeniu biurokracji

Związek Rzemiosła Polskiego podjął współpracę z  Sejmową Komisją  Nadzwyczajną ds. związanych z ograniczaniem biurokracji w zakresie problemów ograniczania  biurokratycznych  utrudnień na jakie napotykają rzemieślnicy w swojej działalności.

ZRP przesłał do przewodniczącego Komisji Adama Szejnfelda dwa kluczowe postulaty, których realizacja w jego w ocenie Związku przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Pierwszy z nich to uchylenie w ustawach o podatkach dochodowych (PIT, CIT) – przepisów  nakazujących korygowanie kosztów w przypadku  opóźnień w płatnościach, które praktycznie wyeliminowały najważniejsze korzyści wynikające z prowadzenia  uproszczonej ewidencji podatkowej, jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.  Szczególne utrudnienia napotykają  przedsiębiorcy w związku z korektą odpisów amortyzacyjnych w części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, zwłaszcza w przypadku gdy płatność jest rozłożona na raty. Również  korekta wartości spisu z natury o  kwotę zmniejszenia dotyczącą towarów ujętych w spisie wydaje się w wielu przypadkach praktycznie niewykonalna, w innych zaś niezwykle pracochłonna. Co gorsza pojawiają się konsekwencje  karno-skarbowe dla przedsiębiorcy,  w sytuacji, kiedy przy dużej ilości dokumentów przeoczy termin zapłaty i nie wyksięguje z kosztów faktury. W opinii przedsiębiorców jest to rozwiązanie o charakterze wyjątkowo fiskalnym. Wprowadzona regulacja, poprzez obowiązek dokonania korekty tylko po stronie kosztów,  wzmacnia przede wszystkim  pozycję fiskusa.

Związek Rzemiosła Polskiego sygnalizował ten problem wielokrotnie, m.in. Ministrowi Gospodarki,  jak i Ministrowi Finansów; niestety jak dotychczas bezskutecznie.

Drugi postulat, to ograniczenie biurokratycznego systemu przywracania uprawnień do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Obecnie, spóźnienie z zapłatą składek nawet o jeden dzień lub drobna niedopłata składki powoduje utratę dla przedsiębiorcy  prawa do tego ubezpieczenia, które można przywrócić tylko poprzez złożenie wniosku i uzyskanie zgody prezesa ZUS. Jest to bardzo uciążliwy system, zarówno dla ubezpieczonych jak i samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji w załączniku.