ZRP o nowelizacji ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej

 

W odpowiedzi na pismo, w którym Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do zaopiniowania poselski projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej ulgę prorodzinną, ZRP przesłało do zastępcy szefa Kancelarii Sejmu swoje stanowisko w tej sprawie.
Zadaniem Związku przedłożenie projektu ustawy zakładającego objęcie podatkowymi ulgami prorodzinnymi także rolników, będących wyłącznie podatnikami podatku rolnego, wskazuje, że obecnie obowiązujący system ulg prorodzinnych dyskryminuje pewne grupy podatników i wymaga zmian, ale na pewno nie powinny ograniczać się one tylko do jednej grupy zawodowej, w tym wypadku – rolników.

Związek Rzemiosła Polskiego wielokrotnie zwracał uwagę, że obecne przepisy ograniczające stosowanie ulgi tylko do podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych powinny być zmienione, ale zdaniem ZRP możliwością korzystania z podatkowej ulgi na dzieci w pierwszej kolejności powinni zostać objęci podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Głównym argumentem podnoszonym przez ZRP za objęciem ulgami opłacających zryczałtowany podatek jest fakt, że podstawą do ustalenia stawek w ryczałcie była skala podatkowa, i m.in. dlatego tej grupie podatników zawsze przysługiwało prawo do dokonywania odliczeń od przychodu oraz większości odliczeń od podatku w przeciwieństwie do opłacających podatek liniowy czy kartę podatkową a tym bardziej podatek rolny. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego nie może udzielić poparcia projektowi ustawy poszerzającemu wprowadzenie ulgi wyłącznie o osoby będące podatnikami podatku rolnego.

Treść pisma w załączniku