ZRP o budżecie na 2020 rok w debacie Rady Dialogu Społecznego

18 września 2019 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone, m.in. debacie na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

W dyskusji o budżecie głos zabrał również Związek Rzemiosła Polskiego. Zasadniczą tezę zaprezentowaną w stanowisku ZRP do projektu przyszłorocznego budżetu można zreasumować następująco: Rząd realizuje politykę budowania dobrobytu konsumpcyjnego kosztem redukowania potencjału finansowego przedsiębiorstw, co prowadzi do dramatycznego ograniczania bazy finansowej inwestycji prywatnych. Tym samym przejadane są zasoby finansowe gospodarki krajowej, co prowadzi do dalszego ograniczenia społecznego dobrobytu w perspektywie długookresowej.

Jak wynika z analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw przeprowadzonej przez ZRP w oparciu o dane GUS i NBP, w ciągu ostatnich 4 lat odnotowano 20-procentowy spadek środków finansowych przedsiębiorstw, w tej części, która mogłaby zostać przeznaczona na inwestycje. Przyrost środków finansowych przedsiębiorstw następuje w tempie 2-krotnie niższym, niż wzrost PKB. To co najważniejsze, po raz pierwszy od 20-tu lat,  w okresie ostatnich trzech lat – zasoby finansowe gospodarstw domowych wzrosły o 30%, a przedsiębiorstw tylko o 11-12%. W efekcie finansowym wzrostu gospodarczego ostatnich trzech lat – w 85-procentach beneficjentami tego wzrostu są gospodarstwa domowe, a tylko w 15-procentach przyrost ten był udziałem przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę deklarowaną przez Rząd radykalną zmianę strategii kształtowania poziomu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w latach 2020-2023 i jego wzrost w tym okresie o blisko 80% jesteśmy zdania, że propozycje te powinny zostać poddane poważnej debacie w ramach Rady Dialogu Społecznego. Postulujemy przy tym wydłużenie w czasie procesu wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Skokowy wzrost bez uwzględnienia realiów przedsiębiorstw, szczególnie mikro i małych, jest niebezpiecznym przedsięwzięciem.

Podczas ostatniego posiedzenia RDS, Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował do strony rządowej o przyjrzenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw, bowiem jeśli taka tendencja zostanie utrzymana może dojść do drenażu finansów przedsiębiorstw, drastycznego ograniczenia inwestycji szczególnie przez MŚP oraz wzrostu szarej strefy.

 Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego strategia społeczno-gospodarcza aspirująca do kategorii rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialnego powinna zawierać rozwiązania racjonalnie definiujące punkty równowagi w trzech głównych obszarach:

– szeroko rozumianego interesu ekonomicznego przedsiębiorców (rozumianym jako motywacja do efektywnej i racjonalnej aktywności gospodarczej) a interesami fiskalnymi budżetu,

– struktury źródeł wzrostu PKB; z punktu widzenia nie tylko racjonalności i kryterium modernizacji aparatu wytwórczego, ale także długofalowego bezpieczeństwa makroekonomicznego struktura ta powinna być zróżnicowana (zdywersyfikowana),

– kształtowania warunków realizacji płacowych interesów (aspiracji) pracowników i ekonomicznych interesów (możliwości) przedsiębiorców.