Zmiana kryteriów reprezentatywności tematem rozmów zespołów TK

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 18 stycznia odbyło się posiedzenie połączonych zespołów: rozwoju dialogu społecznego oraz prawa pracy i układów zbiorowych. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia kwestii reprezentatywności pracodawców i pracobiorców.

Zdaniem resortu pracy propozycja, aby reprezentatywność, zależna była przede wszystkim od kryterium liczbowego zrzeszonych członków, co do zasady jest  możliwa. Wymaga jednak zgody partnerów społecznych i racjonalnego podejścia. Chodzi o to, by nie wyeliminować współpracy ze związkiem zawodowym, który nie należy do struktur organizacji zrzeszonych w TK, a skupia dużo większą liczbę członków. Kryteria powinny odzwierciedlać rzeczywiste poparcie załogi.

Organizacje partnerów społecznych zgodziły się z opinią ministerstwa pracy. Związki zawodowe – NSZZ „Solidarność” zaproponowały, żeby nie koncentrować się wyłącznie na reprezentatywności układowej, ale też na poziomie uzyskiwania reprezentatywności na szczeblu centralnym.

Natomiast obrady zespołu prawa i układów zbiorowych podjął temat projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców. Podstawowym celem przygotowywanej ustawy jest stworzenie możliwości tworzenia związków zawodowych osobom wykonującym pracę nakładczą. Polskie prawo związkowe musi być dostosowane do zobowiązań międzynarodowych RP. Zapis nowelizowanej ustawy w art. 2, ust.1 ma mieć następujące brzmienie „Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.”

W związku z pojawieniem się nieścisłości w zapisie dotyczącym utrudniania wykonywania działalności związkowej zgodnie z przepisami ustawy, organizacje mają prawo zgłaszać swoje uwagi.