Zielone zamówienia publiczne „Ochrona powietrza a zamówienia publiczne”

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza na XIII Konferencję – Zielone zamówienia publiczne „Ochrona powietrza a zamówienia publiczne”, która odbędzie się w dniu 22 listopada br.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2:18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Konferencja jest również jednym z działań, których realizacja została przewidziana w „Krajowym Planie Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie informacji na temat sposobów uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielanie zamówienia. Intencją UZP, poza przedstawieniem działań Rządu na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza, jest również popularyzacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych w tym zakresie.

Zgłoszenie udziału: http://formularz.uzp.gov.pl/221118/

Data: 22 listopada 2018 r. w godz. 9.15-15.40.
Miejsce: Hotel Sangate Airport przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 32.

PLAN KONFERENCJI