85-LECIE KRAJOWEJ REPREZENTACJI RZEMIOSŁA

Od wieków w działaniu na rzecz społeczności lokalnych i gospodarki.
Zakorzenieni w tradycji i otwarci na nowe wyzwania.
Nie zawodzimy – gdy ojczyzna w potrzebie.

27 października 1933 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o izbach rzemieślniczych i ich związku, na mocy którego powołano do życia Związek Izb Rzemieślniczych. Ten długo wyczekiwany moment był odpowiedzą na rosnącą potrzebę utworzenia krajowej reprezentacji rzemiosła, która występowałaby w imieniu zrzeszonych w niej izb oraz dbała o wysoki poziom kształcenia przyszłych rzemieślników.

Ogólnopolski kongres rzemiosła w Warszawie w 1936 r. Widok na prezydium zjazdu. W loży widoczny m.in. prezydent Ignacy Mościcki (pierwszy siedzący przy balustradzie od prawej).

Jubileusz 85-lecia Związku Rzemiosła Polskiego przypada w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten szczególny moment w historii to okazja do podkreślenia znaczącej roli rzemieślników w walce o niepodległość naszego kraju oraz ich wkładu w budowanie polskiej gospodarki po zakończeniu okupacji.

W XXI wieku intensywny rozwój przedsiębiorczości, innowacje technologiczne i robotyzacja zmieniły oblicze rzemiosła, jednak nie jego potrzeby. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego nadal aktywnie broni interesów rzemiosła, włącza się w kreowanie polityki gospodarczej i społecznej Państwa oraz czynnie reprezentuje interesy małych i średnich firm zarówno w kraju jak i za granicą. Od 1991 roku ZRP jest członkiem Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME). Od 2001 roku, jako reprezentatywny partner społeczny, uczestniczymy w pracach szeregu instytucji dialogu społecznego.

Zadaniem ZRP, które wyróżnia je spośród innych organizacji pracodawców w Polsce, jest czuwanie nad organizacją i przebiegiem egzaminów zawodowych. Rzemiosło prowadzi własne szkoły, a we współpracy z partnerami zagranicznymi ośrodki kształcenia zawodowego. Dysponuje też niezależnym systemem nadawania tytułów kwalifikacyjnych – czeladnika i mistrza. Od lat aktywnie uczestniczy w procesie zmian w systemie edukacji, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw i organizacji rzemiosła. W 2017 roku kwalifikacje w firmach rzemieślniczych zdobyło około 65 tysięcy uczniów, świadectwa czeladnicze trafiły do blisko 29 tysięcy osób, a dyplomy mistrzowskie – do ponad 2,5 tysięcy.

Jesteśmy dumni z tego, że nieprzerwanie od 1933 roku tworzymy największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego.

Zdjęcie Ogólnopolski kongres rzemiosła w Warszawie 1936 r. pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Autor nieznany.