Zawieszenie konkursu w ramach poddziałania 7.2.1 PO KL

W związku przekroczeniem kwoty przewidzianej na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/7.2.1/2010, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza z dniem 13 września 2010 roku nabór wniosków w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Oznacza to, że wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 w dniu 10 września 2010 roku nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na stronach: www.mazowia.eu, www.mazovia.pl