Zawieszenie konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach PO KL Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/POKL/8.1.2/2010.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 18 sierpnia 2010 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 17 sierpnia 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje w załączniku.