Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego  projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do złożenia oferty w zakresie:

  1. wynajmu sal szkoleniowych,
  2. usług restauracyjnych oraz
  3. zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Przedmiotem oferty jest:

  1. udostępnienie sali szkoleniowej,
  2. zapewnienie przerw kawowych (2 x 28 os. = 56 os.) oraz
  3. wyżywienie (56 obiadów i 15 kolacji) dla uczestników szkolenia w terminie
    8-9 grudnia 2019 r.

Wspólny słownik CPV
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania 2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania 2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania 2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zapytania 2019
ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zapytania 2019 zgoda na przetwarzanie danych osobowych
ZAPYTANIE OFERTOWE 2019_2020 r. szkolenia