Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych).
dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówieńCPV 8050000-9 Usługi szkoleniowe.

 Informacje ogólne

  1. Zamawiający – Związek Rzemiosła Polskiego  ul. Miodowa 14  00-246 Warszawa, NIP: 526-025-13-68  tel.: 22 50 44 200

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opis przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia i termin realizacji)

  1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia metodologicznego, wspólnie z innym trenerem w  terminie 8 – 9.12.2019 r. w województwie śląskim – w Katowicach lub gminie ościennej oddalonej o 10km od centralnego węzła komunikacyjnego w Katowicach.

W szkoleniu weźmie udział ok. 25 osób.

2019.oferta.ZAŁĄCZNIK.1.II.etap

2019.oferta.ZAŁĄCZNIK.2_II.etap

2019.oferta.ZAŁĄCZNIK.3_II.etap

II.etap.2019.Katowice_trenerzy