Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy „Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej – ocena proponowanych rozwiązań prawnych”

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy „Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej – ocena proponowanych rozwiązań prawnych” (postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt: „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej – ocena proponowanych rozwiązań prawnych” .
Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 – Usługi prawnicze
79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne
79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Załączniki do pobrania:

Link: Zal 1_formularz_ofertowy_ekspertyza 8

Link: Zal.2_Wykaz_uslug_tozsamych_ekspertyza 8

Link: Zal.3_oswiadczenie_o_braku_powiazan ekspertyza 8

Link: Zal.4_zgoda na przetwarzanie danych osobowych 8

Link: Zapytanie ofertowe ekspertyza Ordynacja podatkowa