Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”  (postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”.

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 – Usługi prawnicze
79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne
79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Ekspertyza Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Zał. 1_formularz_ofertowy_ekspertyza 12

Zał. 2 Wykaz_usług_tożsamych_ekspertyza 12

Zał. 3_oświadczenie_o_braku_powiązań ekspertyza 12

Zał. 4_zgoda na przetwarzanie danych osobowych 12

Logo - Unia Europejska Fundusz SpolecznyLogo Fundusze Europejskie