Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników warsztatów konsultacyjnych realizowanych w ramach projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00).

Przedmiotem oferty jest: udostępnienie sali szkoleniowej dla maksymalnie 40 osób na dwa dni, zapewnienie dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów dla 40 osób oraz noclegu ze śniadaniem i jednej kolacji dla 38 osób w okresie od 22.10.2019 do 23.10.2019 roku w Sopocie (woj. pomorskie).

Wspólny słownik CPV

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów

Zał. 1_Formularz_ofertowy

Zał. 2 Wykaz_usług_tożsamych

Zał. 3_Oświadczenie_o_braku_powiązań

Zał. 4 Klauzula społeczna

Zał. 5_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie_ofertowe_hotele_IV warsztaty

Logo - Unia Europejska Fundusz SpolecznyLogo Fundusze Europejskie