Zapytanie ofertowe  na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – ocena projektowanych rozwiązań” 

Zapytanie ofertowe  na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – ocena projektowanych rozwiązań”  (postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt: „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – ocena projektowanych rozwiązań”

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 – Usługi prawnicze

79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Załączniki do pobrania:

1/Zapytanie ofertowe ekspertyza – Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zato

2/Zal 1_formularz_ofertowy_ekspertyza 10-converted

3/Zal.2_Wykaz_uslug_tozsamych_ekspertyza 10-converted

4/Zal.3_oswiadczenie_o_braku_powiazan ekspertyza 10

5/Zal.4_zgoda na przetwarzanie danych osobowych 10