Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy pt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ocena wprowadzanych zmian ”.

Związek Rzemiosła Polskiego w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ocena wprowadzanych zmian ”

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 – Usługi prawnicze

79140000-7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe ekspertyza projektu ustawy podatkowej

Załącznik_1_Formularz_ofertowy_ekspertyza 9

Załącznik_2__Wykaz_usług_tożsamych_ekspertyza 9

Załącznik_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań ekspertyza 9

Załącznik_4_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 9

 

(Grafika: Google)