Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o  zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę – ocena wprowadzonych zmian  prawnych” .

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Związku Rzemiosła Polskiego  do 8.06.2018 do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną ( adres e-mail: nzn@zrp.pl) do dnia 8.06.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu).

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej  kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Związku Rzemiosła Polskiego i dopiskiem: „Oferta na ekspertyzę dot. projektu „ustawy o  zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę  – ocena wprowadzonych zmian prawnych”.

Pełna treść zapytania ofertowego:Zapytanie ofertowe ekspertyza – mały ZUS 30 05 2018

Załącznik Nr 1:Zal 1_formularz_ofertowy_ekspertyza 5

Załącznik Nr 2:Zal.2_Wykaz_uslug_tozsamych_ekspertyza 5

Załącznik Nr 3:Zal.3_oswiadczenie_o_braku_powiazan ekspertyza 5