Nieuczciwe praktyki handlowe. Dyrektywa UE

UEAPME wyraziło opinie w sprawie   projektu dyrektywy UE  dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorstwami łańcucha dostaw żywności.

12 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Celem tej dyrektywy jest ograniczenie przewagi  niektórych uczestników łańcucha wartości, a przede wszystkim wzmocnienie pozycji małych i średnich dostawców.

Zasadniczo dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do stosunków umownych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami jako dostawcami i nabywcami niebędącymi MŚP. W przypadku tych umów projekt dyrektywy określa osiem różnych nieuczciwych praktyk handlowych, z których cztery zasadniczo mają zostać zakazane. Cztery inne praktyki handlowe powinny być dozwolone tylko wtedy, kiedy zostały jasno i wyraźnie określone w warunkach dostawy przed zawarciem umowy.

W przypadku naruszenia nieuczciwych praktyk handlowych zainteresowani powinni mieć możliwość wniesienia skargi do organu egzekucyjnego, który każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć na szczeblu krajowym.

UEAPME z zadowoleniem przyjmuje europejską inicjatywę mającą na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. UEAPME opowiada się za globalnym podejściem do nieuczciwych praktyk handlowych dla wszystkich sektorów i dla wszystkich produktów, uznając, że jest to częsty nawyk zastraszania mniejszych dostawców nieuczciwymi umowami i praktykami.