Żaden przedsiębiorca nie starci swojej firmy!

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG na podstawie art 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadajacych numeru PESEL.  Dzięki współpracy z innymi zidentyfikowano ok 13 000 takich wpisów w CEIDG. W celu nienakładania na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków związanych z uzupełnianiem wpisów do ww. 13 000 wpisów  dopisano z urzędu numer PESEL. Co znajduje swoje odzwierciedlanie jedynie w historii wpisu przedsiębiorcy, bowiem numer PESEL jest daną niejawną i nie będzie widoczny we wpisie poprzez wyszukiwarkę ogólnodostępną/publiczną.

Podkreślić jeszcze raz należy że nie zostaną wykreśleni przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r., bowiem system informatyczny uniemożliwiał dokonanie wpisu przedsiębiorcy bez numeru PESEL.

Nie zostaną wykreśleni także przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą wcześniej ale po 1 stycznia 2012 r., a w systemie CEIDG dokonywali zmian w swoim wpisie (zmieniały adres, kod PKD, zawieszały, wznawiały działalność gospodarczą, itd.). System CEIDG wówczas wymuszał uzupełnienie wpisu o numer PESEL.

Wykreślenie z CEIDG będzie przebiegało etapami i dotyczyło w pierwszej kolejności wpisów, które oprócz braku numeru PESEL zawierają bardzo ograniczony zakres informacyjny np. brakuje imienia, adresów, numeru PKD lub znajdują się w nim informacje niepozwalające na identyfikację osoby.