XII Posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

21 września 2023 w Warszawie miało miejsce posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP. Posiedzenia prowadziła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Komitet koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa, w tym sprawdza, czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Podczas posiedzenia omówiono wdrażania programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 z uwzględnieniem ewentualnego zagrożenia realizacji zasady n+3 , zaprezentowano sprawozdania z prac podkomitetu ds. zdrowia na lata 2014-2020 ( Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia) i Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa na lata 2014-2020 oraz podsumowano realizację instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej 2014-2020.