Wystąpienie Prezydenta SMEunited ws priorytetów strategii Unii Europejskiej na lata 2024-2029

14 czerwca 2024 odbyło się Walne Zgromadzenie SMEunited – stowarzyszenia rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw w Europie podczas, którego zostały omówione priorytety dla przedsiębiorców, zakładów rzemieślniczych i małych przedsiębiorstw w nowej kadencji Unii Europejskiej na lat 2024-2029.

Członkowie SMEunited z zadowoleniem przyjęli fakt, iż na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 18 kwietnia 2024 r. priorytetowego znaczenia nadano problematyce rozwoju gospodarczego Europy. Konkurencyjność Europy zależy od 24,3 mln małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących 99,8% liczby wszystkich europejskich przedsiębiorstw. Jako ich reprezentatywny głos w Brukseli, członkowie Walnego Zgromadzenia SMEunited wzywają do:

Konsekwentne stosowanie zasady „Myśl Najpierw na Małą Skalę” (Think Small First Principle): Chociaż zasada ta została ustanowiona w Small Business Act., od 2008 r. uregulowania prawne i polityka UE są nadal przygotowywane w oparciu o potrzeby zgłaszanie przez 0,2% dużych przedsiębiorstw, podczas gdy 24,3 miliona MŚP musi przestrzegać tych samych zasad, często nieodpowiednich dla rzeczywistych uwarunkowań, w których działają MŚP. Aby wzmocnić europejską konkurencyjność, prawodawstwo musi być tworzone w z uwzględnieniem potencjału najmniejszych firm. W sytuacji, gdy jest to niezbędne, dodatkowe uregulowania i bardziej rygorystyczne wymogi formalnoprawne powinny być podejmowane z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw i wpływu nowych regulacji na najmniejsze firmy.

Ograniczenie obciążeń biurokratycznych MŚP

Ścisła adaptacja testu MŚP pozostaje kluczowym elementem lepszego stanowienia prawa w przyszłości, uwzględnienia potrzeby zachowania konkurencyjności i stosowania zasady jednorazowości na poziomie europejskim i państw członkowskich. Ponadto, wdrożenie Dynamicznej Oceny Skutków (DIA) zaproponowanej w raporcie Letty, powinno zapewnić, że proponowane zmiany merytoryczne w procesie legislacyjnym będą również oceniane pod kątem ich oddziaływania na MŚP. Co więcej, już teraz konieczne jest podjęcie działań by stworzyć przestrzeń dla małych firm: w ciągu pierwszych 100 dni od uzyskania nowego mandatu Komisji powinno się zdecydowanie wskazać i uzasadnić potrzebę 25% redukcji wymogów sprawozdawczych. Istnieje także potrzeba dokonania oceny i zmniejszenia skumulowanego obciążenia regulacyjnego wykraczającego poza obowiązki sprawozdawcze. Ponadto, patrząc wstecz na ostatnie dwa lata, podejście one-in-one-out nie okazało się wystarczające by poradzić sobie z presją obciążeń regulacyjnych wywieraną na MŚP. Decydenci muszą wkroczyć poza podejście „jeden za jeden” i rzeczywiście zmniejszyć formalno-prawne obciążenia MŚP.

Urzeczywistnienie zielonej i cyfrowej transformacji: Aby umożliwić MŚP napędzanie cyfrowej i ekologicznej transformacji cyfrowej i zielonej, należy przeprowadzić przegląd przyjętych ram regulacyjnych w celu wyeliminowania sprzecznych przepisów i zapewnić spójność, pewność prawną. Nadszedł już na to czas, jako że ostatnio przyjęto wiele aktów prawnych, których wdrażanie napotka na poważne trudności w środowisku biznesowym MŚP. Mechanizmy raportowania i certyfikacji muszą zostać ulepszone, usprawnione i uproszczone, brakujące narzędzia i przepisy muszą zostać sfinalizowane. Ponadto należy w to zrobić w odpowiednim czasie, aby wspierać MŚP w dostosowywaniu ich procesów biznesowych i modeli biznesowych. Takie wytyczne najlepiej opracować we współpracy z organizacjami MŚP, które pozostają w bliskim kontakcie z małymi przedsiębiorstwami.

Ożywienie jednolitego rynku MŚP: Raport Letty stanowi solidną podstawę do opracowania nowego impulsu dla wzmocnienia i pogłębienia jednolitego rynku. Dla MŚP jednolity rynek będzie ważną drogą do wspierania ich w czerpaniu pełnych korzyści z Unii Europejskiej i pokonywaniu przeszkód administracyjnych i regulacyjnych. Najważniejsze jest skupienie się na wdrażaniu i egzekwowaniu już istniejących zasad jednolitego rynku.

Zapewnienie dostępności do finansowania: Aby sfinansować transformację, należy stworzyć odpowiednie ramy dla pobudzenia inwestycji, w szczególności MŚP. Państwa członkowskie muszą poważnie podejść do kwestii ujednolicenia zasad obowiązujących na rynkach kapitałowych w Europie, aby umożliwić inwestowanie prywatnych środków finansowych w najbardziej wydajny i skuteczny sposób. Wymogi dotyczące taksonomii i zrównoważonego finansowania nie mogą stać się wąskim gardłem dla dostępu MŚP do zielonego finansowania. Wymogi muszą być uproszczone, by uwzględnić realia działalności MŚP. Ponadto zielone finansowanie musi być dostępne dla MŚP osiągających obroty do 2 mln euro na przystępnych zasadach i kosztach z uwzględnieniem potrzeby zachowania płynności poprzez terminowe regulowanie faktur.

Uznanie potencjału MŚP jako fundamentu budowania odpornych społeczności lokalnych: W kontekście bezpieczeństwa i obrony, MŚP odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu naszych codziennych potrzeb, zapewnianiu miejsc pracy, szkoleń i spójności społecznej, w szczególności na obszarach wiejskich i terytorialnie oddalonych. Wzmacniają one spójność między obszarami wiejskimi i miejskimi, przeciwdziałają słabościom społecznym, wspierają i chronią infrastrukturę krytyczną oraz zapewniają odporne i zróżnicowane łańcuchy dostaw.

Rzemiosło i MŚP są sercem europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Zapewnienie dobrego środowiska gospodarczego dla tych przedsiębiorstw ma zatem zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia szerszych celów Unii Europejskiej, w tym odpornego społeczeństwa o silnych podstawach demokratycznych. MŚP są firmami, w których właściciele-przedsiębiorcy pracują ramię w ramię z pracownikami, dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi swoim klientom. Ponadto przedsiębiorca zarządza. Ponadto przedsiębiorca zarządza firmą, dba o pracowników, śledzi nowe przepisy i zmiany biznesowe, wdraża je w firmie i zajmuje się rosnącymi wymaganiami administracyjnymi.

Poniżej oryginalny dokument ( w jęz. angielskim):