Wysokość odsetek od nieopłaconych w terminie składek

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689)  prezes ZUS ogłasza, że w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nie przekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51 proc.