Wicepremier Piechociński o przestrzeni do współpracy nauki i biznesu

Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2014 r. oraz rozwój innowacyjności poprzez współpracę nauki i biznesu to główne tematy posiedzenia Zespołu ds. Strategii „Europa 2020” z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz podsekretarz stanu w MG Grażyny Henclewskiej.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że działania na rzecz współpracy nauki i biznesu wymagają zaangażowania zarówno przedstawicieli administracji publicznej, jak i partnerów społeczno-gospodarczych. – Przedsiębiorcy i nauka muszą stawiać na innowacyjność i badania – zaznaczył. – konieczna jest także współpraca z administracją, która powinna kreować warunki dla takich działań – dodał.

Wiceminister Henclewska przypomniała, że Komisja powtórzyła pięć priorytetowych kierunków działań z 2012 i 2013 roku, tj.: dążenie do zróżnicowanej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi, przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki, działania na rzecz obecnego i przyszłego wzrostu i konkurencyjności, walka z bezrobociem i społecznymi skutkami kryzysu, modernizacja administracji publicznej.

Zespół ds. Strategii „Europa 2020” jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem Ministra Gospodarki. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu ze wszystkich ministerstw, prezesi lub wiceprezesi GUS, UOKiK i UZP oraz zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu przedstawiciele: organów samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, organizacji związkowych, izb gospodarczych i rolniczych, organizacji pozarządowych, oraz jednostek naukowo-badawczych.
Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki
Więcej: LINK