Warsztaty w Rzeszowie

W Rzeszowie, w dniu 18 listopada br. odbyło się kolejne szkolenie z Zadania 3 w ramach projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”. W warsztatach uczestniczyli m.in. Bogusław Sowa, asystent Wojewody Podkarpackiego, sekretarz Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Rzeszowie, Lesław Cupryś, przewodniczący Forum Związków Zawodowych w województwie podkarpackim, Urszula Bociek – kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Aktywizacji Bezrobotnych w Rzeszowie, Beata Madera, kierownik Działu Projektów PUP w Rzeszowie, przedstawiciele samorządu rzemiosła z Izby oraz z cechów.

 

Etap realizacji projektu i wyniki dotychczasowych szkoleń omówili: Marta Płonka, asystent koordynatora projektu i Robert Zieliński, koordynator ds. szkoleń ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Szkolenia z tego zadania, przede wszystkim, mają na celu zbudowanie silnej bazy ekspertów dialogu społecznego Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Informacje na temat dotychczasowej realizacji projektu omówili przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego: Marta Płonka – asystentka koordynatora projektu oraz Robert Zieliński – koordynator ds. szkoleń. Podkreślili istotę pogłębienia wiedzy na temat zasad funkcjonowania i działania dialogu społecznego na wszystkich jego szczeblach. W prace dialogu zaangażowani powinni być zarówno działacze samorządowi, jak też pracownicy Izb oraz cechów rzemieślniczych.

 

Adam Sasiela, regionalny koordynator projektu przybliżył zasady współpracy partnerskiej strony pracodawców i związków zawodowych na poziomie lokalnym. Także lokalnemu partnerstwu i realizacji podejmowanych uzgodnień poświęcił swoje wystąpienie Lesław Cupryś, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

W części warsztatowej uczestnicy poznali zakres prac WKDS, dowiedzieli się także, jaką rolę w tym gremium pełni wojewoda podkarpacki.

 

Natomiast przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawiły kierunki i formy działania Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, związane z aktywowaniem polityki rynku pracy. Pozyskiwanie nowych miejsc pracy, udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i innym poszukującym pracy odbywa się w ścisłym współdziałaniu z pracodawcami.

 

Dobrze rokującą formą rozwijania partnerstwa na szczeblu lokalnym będzie realizacja projektu pt: „Flexicurity na Podkarpaciu – miedzy elastycznością a bezpieczeństwem zatrudnienia”, który będzie realizowany przez Izbę i Radę Wojewódzką OPZZ w ramach PO KL Województwa Podkarpackiego.

 

Podsumowując warsztaty prezes Zarządu Izby Adam Sasiela zwrócił uwagę na rolę partnerów społecznych w dialogu społecznym w zakresie wyrażania opinii do projektów aktów prawnych i innych uregulowań. Podkreślił potrzebę promowania idei dialogu społecznego w środowisku mśp.

Wskazał także na potrzebę kontynuowania konferencji i szkoleń w tym zakresie.