Warsztaty nt. strategicznych zamówień publicznych

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, w ramach Forum Jednolitego Rynku i we współpracy z lokalnymi partnerami, podjęła się organizacji cyklu warsztatów dotyczących profesjonalizacji zamówień publicznych. Odbywają się one w  kilku miastach europejskich, a jedne z nich zorganizowano w dniach 18-19 czerwca 2019 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W warsztatach, poza reprezentacją administracji polskiej, organizacji pozarządowych, w tym ZRP,  uczestniczyli  przedstawiciele Austrii, Litwy, Hiszpanii, Finlandii i Holandii. Obecny był też przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Celem warsztatów było stworzenie forum do dyskusji na temat innowacyjnych zamówień publicznych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Warsztaty umożliwiły zainteresowanym stronom z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej wymianę doświadczeń i omówienie głównych wyzwań związanych z tematyką zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)  i zamówienia przedkomercyjne (PCP) w Europie. Zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską zamówienia przedkomercyjne to zamówienia, które dotyczą usług badawczo-rozwojowych. Przedstawiciel Austrii  podał przykład zrównoważonego budownictwa i renowacji budynku Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Wieżowiec, zbudowany w latach 70-tych,  wcześniej był  używany jako budynek laboratoryjny. Obecnie jest to ekstremalnie efektywny energetycznie budynek biurowy. Z kolei przedstawiciel Holandii podał przykład wzmacniania ścian nabrzeża w Amsterdamie w mieszkaniach ulokowanych na wodzie. Przedstawicielka Polski przedstawiła przykład zamontowanie lamp hybrydowych na terenie gminy Jarosław.

Zdaniem przedstawiciela KE nowe zasady dotyczące zamówień publicznych przyjęte przez Komisję w 2014 r. stanowią zestaw narzędzi dla krajów UE  służących bardziej efektywnemu i strategicznemu wykorzystaniu zamówień publicznych. Więcej profesjonalnych instytucji ds. zamówień publicznych zapewni skuteczniejsze rynki zamówień publicznych i większe oszczędności dla zamawiających oraz zagwarantuje większy udział w zamówieniach europejskim przedsiębiorstwom, w tym MŚP. Zamawiający będą mogli w pełni wykorzystać dostępne im narzędzia, aby zapewnić lepszy udział jakości w  wartości zamówienia oraz  realizować nadrzędne cele polityczne poprzez strategiczne zamówienia publiczne. Stanie się tak jednak, tylko wtedy, gdy zamawiający będą mogli organizować przetargi zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalizmu.

Pilotażowy projekt Taiex-Regio ma na celu dzielenie się fachową wiedzą pomiędzy organami zarządzającymi finansowaniem oraz pomaga urzędnikom publicznym, zaangażowanym w zarządzanie tymi funduszami w wymianę wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań konkretnych problemów, poprawiając tym samym ich zdolności administracyjne i zapewniając lepsze efekty inwestycji ze środków unijnych.