W Dz. Gazecie Prawnej o składkach od umów-zleceń i strachu firm przed kontrolami ZUS

Przedsiębiorcy boją się pomyłek i zmasowanych kontroli po wejściu w życie projektu ustawy  o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nie zgadzają się z przerzuceniem na nich obowiązku pilnowania, ile zleceniobiorca w sumie miesięcznie zarobił na podstawie umów-zleceń.

Trudno zdaniem przedsiębiorców upilnować i rozliczać pracownika, jeśli ten ukrywa fakt pracy na umowe-zlecenie w innych miejscach. Jeżeli przy kontroli ZUS wykaże błędy w wyliczeniach przedsiębiorca nie uniknie zapłaty odsetek.

Propozycja związkowców wprowadzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla członków rad nadzorczych uzyskała aprobatę rządu. „Takich osób jest w Polsce łącznie 49,1 tys i jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, to już w przyszłym roku firmy mające rady nadzorcze będą musiały opłacić za nie składki emerytalne i rentowe.

Zdaniem Jana Klimka, wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, przewodniczącego zespołu ds. ubezpieczeń społecznych komisji trójstronnej ZUS może nie mieć zysków z nowych składek.  „Propozycja wprowadzenia obowiązku opłacania składek emerytalnych i rentowych za członków rad nadzorczych nie wzbudziła specjalnych kontrowersji wśród partnerów społecznych. Może jednak nie przynieść tak dużych zysków dla ZUS, jak się powszechnie oczekuje. Prywatne firmy mogą przeprowadzić ubruttowienie uposażeń członków rad nadzorczych o wysokość składki należnej od ubezpieczonego. W konsekwencji nie wpłynie to na wysokość odprowadzonych podatków i składki zdrowotnej – czytamy w Dzienniku.. „Jednocześnie próbując obliczyć dodatkowe wpływy ze składek od członków rad nadzorczych, nie wolno zapominać o tym, że ta grupa osób szybciej osiągnie maksymalny limit składek wynoszący 30-krotność prognozowanego wynagrodzenia, a tym samym przestanie odprowadzać środki na emeryturę i rentę. Na koniec zaś osobom tym w zamian za wyższe wpłaty będzie trzeba wypłacić maksymalną emeryturę”.

Więcej:
dgp.pl
Bożena Wiktorowska
19.09.2013
LINK