VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

W dniach 28-29 lutego 2024 w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

Program FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Program ma za zadanie odpowiadać na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Budżet programu to około 5 mld euro.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. aktualny stan wdrażania Programu i cele na 2024 r. i 2025 r., przyjęto fiszki projektów niekonkurencyjnych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego przeciwdziałania migracji osób młodych z terenów dotkniętych depopulacją, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dot. dostępności i projektowania uniwersalnego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącego budowania potencjału organizacji pozarządowych w obszarze dostępności lub włączenia społecznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. opracowania e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty, kryteria do konkursu na dostępność uczelni zgłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiono założenia „Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji” i planowane kryteria wyboru rad sektorowych ds. kompetencji na kolejne lata. Zaprezentowano także projekt pn. „Uczelnie Przyszłości” i konkurs pn. Inkubator „zielonych” w ramach komponentu dotyczącego innowacji społecznych.