Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

7 marca 2024w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym Pani Monika Sikora– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Paweł Zgórzyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Zdzisław Siwiński – Wiceprezes ZRP oraz Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu. Podczas posiedzenia omówiono stan wdrażania wsparcia na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych w programach krajowych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.