VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-202

W dniach 14-15 listopada 2023 w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej . Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu. Program FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Program ma za zadanie odpowiadać na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Budżet programu to około 5 mld euro.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. nad założenia dwóch konkursów planowanych do realizacji przez MFiPR w ramach Działania 5.1. Innowacje społeczne. Pierwszy z konkursów to „Generator pomysłów dla dostępnej edukacji”, w ramach którego nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni będą mogli rozwijać swoje nowatorskie inicjatywy związane z dostępną edukacją i wymieniać się doświadczeniami. Drugi, pod nazwą „Centrum Kompetencji w zakresie innowacji społecznych (metainkubator)”, zakłada kontynuację zapoczątkowanego w ramach Programu POWER wsparcia dla rozwoju ekosystemu innowacji społecznych.

W pierwszym roku realizacji programu (2023), odbyło się 7 spotkań Komitetu Monitorującego FERS. Dzięki intensywnej współpracy na forum Komitetu zatwierdzono łącznie 101 naborów, a więc przekroczono planowaną na ten rok liczbę, która wynosiła 86 naborów. Jednocześnie zatwierdzone dotychczas nabory stanowią 38% łącznej liczby naborów w FERS. Budżet zatwierdzonych naborów wyniósł 46,7% alokacji programu. Do końca roku 2024 planowane jest ogłoszenie naborów na 70,3% alokacji.