Uwagi ZRP do wytycznych UE

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Związku Rzemiosła Polskiego do projektu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Szczególną troskę i niepokój, budzi w ekspertach Związku ogromną dysproporcja w wymaganiach dla beneficjentów projektów Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dysproporcje w stosowaniu zasady równości szans pomiędzy EFS a EFRR, to kwestia, która powinna być poruszona przez polską stronę rządową w negocjacjach Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską, która tylko w teorii stawia równe wymagania w tym zakresie wszystkim krajom członkowskim UE – stosując daleko idące udogodnienia dla niektórych krajów. Przy takim podejściu w jednym kraju podobny projekt może być uznany za równościowy a w innym w ogóle nie dopuszczony do realizacji. Należy coraz głośniej o tym mówić zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim.

Uwagi ZRP w załączniku