Uwagi ZRP do strategii dynamicznego przyspieszenia wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia w latach 2020-2023

Jedną z najważniejszych deklaracji politycznych strony rządzącej w zakresie polityki społeczno-gospodarczej jest zapowiedź przyjęcia strategii radykalnego przyspieszenia, w latach 2020-23, dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W stosunku do lat 2015-19 tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej ma ulec podwojeniu, średniorocznie z 6-7 % do ponad 15 %. Zmiana ta miałaby doniosły wymiar ekonomiczny zarówno w skali makro jaki i mikro.

Bez wątpienia strategia kształtowania poziomu minimalnego wynagrodzenia w latach 2020-2023 (polegająca na jego wzroście o blisko 80 %) będzie miała znaczący wpływ na wszystkie podstawowe obszary aktywności gospodarczej, proporcje i relacje ekonomiczne. Stanie się główną determinantą kształtującą, w okresie o który mowa, uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej i jej końcowych efektów.

Rozmiary określonego w tym zakresie celu są na tyle spektakularne, że możemy mówić o zamierzeniu dokonania w bardzo krótkim czasie (cztery lata) diametralnej przebudowy, w zasadzie, zdecydowanej większości proporcji i relacji makro i mikro ekonomicznych jakie ukształtowały się w procesie trwającym od zapoczątkowania transformacji ustrojowej, w tym szczególnie w zakresie systemu gospodarczego, na początku lat dziewięćdziesiątych. Ze względu na jej końcowy, skumulowany wymiar finansowy rodzi ona m.in. wśród przedsiębiorców wiele uzasadnionych obaw i wątpliwości.

Szczególnie niepokojące jest to, że w punkcie startu do realizacji ww. przełomowej strategii (rok 2020) brak jest jednoznacznie zdefiniowanych przez Rząd celów i końcowej wizji rzeczywistości makro i mikro ekonomicznej jaka miałaby się wyłonić w 2024 r. Pomysłodawcy strategii w zasadzie ograniczają się do aspektów skokowego wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia w tym okresie i nie przestawili w przestrzeni komunikacji publicznej żadnych (!) bliższych informacji na ten temat, a nawet wstępnych analiz skutków realizacji strategii o której mowa. Analizy takie powinny odnosić się zwłaszcza do wpływu tej strategii na: rynek pracy, stan finansów przedsiębiorstw, dochody i wydatki budżetu centralnego i budżetów samorządowych, poziom aktywności inwestycyjnej, konkurencyjność eksportu oraz wzrost cen.

Zapraszamy do przeczytania pełnego tekstu: https://bit.ly/2OIQodr